Sr Engineer Scheepsbouw

By Andrea Lapere | 18 November 2021

Beschrijving taken afdeling
De afdeling engineering is o.a. verantwoordelijk voor het up to date houden van de instandhoudingplannen van de LC-fregatten, (NL en BE) M-fregatten en OPV's, het voorbereiden en uitvoeren van planmatig onderhoud en complexe onderhoudsopdrachten.
 
Functie omschrijving en taken
Het vertalen van de klanteisen naar product en proceseigenschappen, het fungeren als Sr. Scheepsbouw Engineer in een benoemd onderhoud project en het ondersteunen van het lijnmanagement.
 
Fungeert als installatieverantwoordelijke maintenance engineer
a. T.b.v. nieuwbouw en bij het ontwerpen van modificaties door:
 • het beoordelen van ontwerpgegevens van nieuw c.q. gewijzigd materieel;
 • het formuleren van normstelling in bestekken en productspecificaties;
 • het in bedrijf stellen/ beproeven van de nieuwe of ingrijpend gewijzigde systemen;
 • het maken en wijzigen van instandhoudingsconcepten (IHC'n) en PO- documenten
b. T.b.v. de onderhoudstechnische beheertaken van TLE door:
 • in voorkomende gevallen te beoordelen in hoeverre kan worden afgeweken van de normen, dan wel in hoeverre het materieel wordt beperkt in haar gebruiksmogelijkheden;
 • het analyseren van knelpunten en historische gegevens betreffende onderhoud en storingen in samenwerking met materiaalplanners en werkvoorbereiders/planners (het zogenaamde driehoeksoverleg);
 • het formuleren en uitwerken van voorstellen ter verbetering van de materiële gereedheid en/ of verlaging van de onderhoudskosten;
 • het inhoudelijk beheren (dat wil zeggen: zo nodig aanvullen, wijzigen en verbeteren) van technische standaarden ten behoeve van de werkvoorbereiding en de uitvoering.
c. T.b.v. de voorraadbeheertaken van TLE door:
 • het onderzoeken van gebreken aan repairables, het kiezen voor repareren of verschroten en het maken van TOS'n (Technische Opdracht Stellingen);
 • het leveren van artikelspecificaties ten behoeve van verwerving c.q. interne aanmaak en samen met de materiaalplanning en inkoop afsluiten c.q. aanpassen van afroepcontracten;
 • het zoeken naar een gelijkwaardige vervanger ingeval van niet meer leverbare artikelen;
 • samen met de betreffende materiaalplanner logistieke en technische analyses van het voor-raadbestand voor te bereiden, te plannen en uit te voeren;
 • bij te dragen aan het borgen van de kwaliteit van de nieuw geleverde en reeds op voorraad liggende artikelen. Onder meer door in de bestelspecificatie aan te geven hoe de kwaliteit moet worden aangetoond, het uitvoeren van verificaties en technische innamecontroles en het maken van voorschriften betreffende opslagcondities.
d. T.b.v. afvoerprojecten door:
 • het inventariseren van consequenties van afvoeren onder andere ten aanzien van de informatiebanken, hulpmiddelen, voorraden, kennisoverschotten, outillage;
 • het adviseren over mogelijk hergebruik van systemen, onderdelen, voorraden enz;
 • adviseren inzake eventuele milieuproblemen gepaard gaande met het afvoeren van materieel;
 • adviseren inzake het conserveren van in de toekomst af te voeren materieel.
Verzorgt normstelling, voorbereiding en planning bij onderhoudsopdrachten (inclusief modificaties) en begeleidt/ondersteunt tijdens de uitvoering door:
a. het verstrekken van technische adviezen aan CZM en walinstellingen;
b. het maken van uren- en kostenramingen bij modificaties en ten behoeve van uitbestedingen;
c. het technisch inhoudelijk en prijstechnisch beoordelen/vergelijken van offertes;
d. het aanleveren van ramingen ten behoeve van het opstellen van masterplannen en raamafspraken;
e. het verzamelen en aanmaken van informatie ten behoeve van reparatielijsten/TOS'n en test-/controleplannen;
f.  het voorbereiden van de reparatie/modificatie aanpak op HO-niveau;
g. het maken van netwerk-/onderdelenplanningen en testcontroleplannen voor zone's van onderhoudsprojecten;
h. het voorbereiden en initiëren van de behoeftestelling voor de kritische materialen;
i.  het uitvoeren van in de test-/controleplannen beschreven verificatie -activiteiten;
j.  het verstekken van technisch advies en aanvullende info tijdens de detailvoorbereiding en tijdens de uitvoering van het onderhoud.
 
Coördineert bijdragen van de afdeling TLE aan het ILS -proces van de CZSK door:
a. het coördineren bij de voorbereiding en uitvoering van opdrachten aan TLE bij nieuwbouwprojecten, bij modificaties en bij afvoerprojecten;
b. het in kaart brengen van de door de onderhouder en bevoorrader gewenste output van het ILS -proces bij nieuwbouw-, modificatie- en/of afvoerprojecten;
c. te regelen dat voor de onderhouder en bevoorrader bestemde output van het ILS- proces wordt gecontroleerd op tijdigheid, kwaliteit en compleetheid;
d. te regelen dat geaccepteerde outputgegevens worden verwerkt in de betreffende systemen (MBS, Vas/Logdoc, CAD e.a.), dan wel geschoond in verband met afvoerprojecten;
e. te regelen dat wal- en boordvoorraden worden geschoond dan wel aangevuld;
f.  het initiëren van noodzakelijke aanpassingen bij de divisie platformonderhoud en bij de betreffende diensten en walinstellingen;
g. het initiëren van opleidingen/trainingen voor personeel belast met onderhoudstaken.
 
Treedt op als verbindelaar tussen de afdeling TLE en één of meer taakgroepen van OND door:
a. het ter plaatse adviseren/ondersteunen in geval van vragen/problemen bij de voorbereiding en uitvoering van onderhoud;
b. het waar nodig inschakelen van de betreffende sectie of specialist bij TLE;
c. het verzamelen en ordenen van de uit het onderhoud voortkomende gegevens ten behoeve van de analysefunctie van TLE (gericht op het optimaliseren van de instandhoudingsconcepten);
d. het uitvoeren van de door de OND -groep opgedragen analysetaken (gericht op het optimaliseren van het onderhoudsproces);
e. te participeren in het  verbeterproces van de  betreffende  taakgroep + terugkoppeling naar het verbeterproces van TLE;
f. het bijhouden van de voor de taakgroepen relevante ontwikkelingen en vervolgens initiëren en uitwerken van aanpassingen en vernieuwingen  in het onderhoudsproces.
 
Fungeert als kenniscoördinator voor een aantal aan hem toegewezen kennisgebieden door:
a. het toekomstgericht inventariseren van de benodigde kennis en kunde;
b. zorg te dragen voor het inrichten en up - to date houden van een kennisdatabank;
c. periodiek onderzoek te doen naar het ontbreken van benodigde kennis en kunde in onze organisatie;
d. doen van voorstellen voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en kunde
e. initiëren van maatregelen om verlies van kennis en kunde te voorkomen;
f. maken van plannen voor het uitdragen en leren toepassen van kennis en kunde;
g. coördineren bij het uitvoeren van goedgekeurde plannen en voorstellen.
 
De functionaris is verantwoording verschuldigd aan de groep waarin hij werkt voor de uitvoering van al zijn uitvoerende en regelende taken.
De functionaris is voor wat betreft het technisch normstellende deel van zijn werkzaamheden via de TLE-manager verantwoording verschuldigd aan de verantwoordelijke autoriteit bij de directie Wapen-systemen en bedrijven van de DMO. Deze verantwoording betreft de volgende activiteiten van de functionaris:
a. Het adviseren gericht op vermindering van de onderhoudsbehoefte;
b. Het vaststellen van (technische) normen betreffende het materieel;
c. Het beoordelen van werkaanvragen op strikte noodzakelijkheid in het kader van de bijdrage aan de gewenste materiële gereedheid;
d. Het beoordelen van de technische opdrachtstellingen op juistheid en volledigheid;
e. Het aangeven van de uiterste datum voor eventueel uitstellen van onderhoud;
f. Het aangeven van mogelijke consequenties voor de gebruiker en de onderhouder van voorgestelde modificaties.
 
Eisen
 • HBO Scheepsbouw;
 • Vijf jaar ervaring in deze rol;
 • Drie jaar ervaring met SAP;
 • VCA-VOL.
Wensen
 • Vijf jaar ervaring bij DMI;
 • Ervaring bij FF & OPV;
 • Kennis en ervaring van ILS.
Voorwaarden
 • Salarisschaal volgens BARD: 10;
 • Afdeling: MI:IG:FF:ENG;
 • Standplaats: Den Helder;
 • Gewenste startdatum: 01-01-2022;
 • Initiële einddatum: 01-03-2023;
 • Optie tot verlenging: nee;
 • Gewenste aantal uren per week: 40.
Reageren
Mocht je meer willen weten, bel dan naar 085 - 105 47 05 en vraag naar Wishaal. Zijn team staat je graag te woord of solliciteer via onderstaand formulier.

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt